Gå til sideinnhold
Etne-Dans

Søk om midlar frå vårt gåvefond innan 28. februar

Etne Sparebank deler kvart år ut ein del av overskotet i form av gåver til ålmennyttige føremål.

Lag og foreiningar innanfor idrett, kultur og organisasjonsliv kan søkje om støtte fra gåvefondet.

Søknadsfristen er 28. februar 2022.