Gå til sideinnhold

Garantiar

Etne Sparebank tilbyr låne-, betaling- og kontraktsgarantiar i norske kroner.

Sikrar betaling av varer og tenester

Sikrar ofte oppfylling av leveringstid

Kan vere ein styrke i forhandlingar og ofte ein føresetnad for å få ei kontrakt

Ein bankgaranti er eit bindande løfte fra banken om å utbetale eit bestemt beløp til ein tredjeperson, dersom banken sin kunde ikkje oppfyller sine forpliktelsar i eit kontraktsforhold i henhold til dei forutsetningane som er oppgitt i garantiteksten. Banken går i kraft av sin kredittverdighet inn mellom partane i ein transaksjon, og eliminerer på denne måten risikoen i transaksjonen

Vilkåra avtalast individuelt og er basert på ei vurdering av garantidebitor sin økonomiske situasjon og trygd.

Garantitypar kan vera Entreprenørgaranti iht. norsk standard eller bustadsoppføringsloven, betalingsgarantiar, forskotsgarantiar, m.m.

K2A1444-2

Snakk med oss om du har bruk for garantiar.