Gå til sideinnhold

Kassekreditt

Kassekreditt er ei kredittramme som ein kan nytta til å finansiera kortsiktige omløpsmidlar som til dømes kundefordringar og varelager. Kreditten er på ein ordinær bedriftskonto kor bedrifta fritt disponerer midlar innanfor den bevilga ramma.

Passar for

Alle typar næringsdrivande, organisasjonar og lag.

Fordelar

  • Betalar kun rente på den delen av kreditten som er nytta.
  • Kreditten gjev bedrifta betre likviditet, fordi rekningar kan betalast før salsinntektene føreligg.

Skal brukast til

Finansiering av omløpsmidlar, t.d. varelager og fordringar. Ved behov for meir langsiktig finansiering, er nedbetalingslån best egna.