Gå til sideinnhold

Team Spira – ungdomsstipend

Etne Sparebank ser det som ei viktig rolle å gi noko tilbake til lokalsamfunnet. Gjennom vår stipendordning vil me markere at me verdset talent i vårt kjerneområde og er ei inspirasjonskjelde for vidare utvikling innanfor områda kultur og idrett.

Grunna pågåande samanslåing med Sparebanken Vest kan me ikkje ta imot gåvesøknadar enno. Nye fristar vil bli lyst ut seinare.

Føremål

Vera eit bidrag til ungdom som tek utdanning innan kultur/idrett eller på annan måte ynskjer å vidareutvikla seg i aktivitetar knytt til kultur/idrett.

Målgruppe

Utøvar innan kultur og idrett som er busette / oppvaksne, eller ha markert seg særleg i bankens strategiske marknadsområde.

Utøvar må vera under 25 år for å kunne søke stipendet.

Vilkår

Det er utøvaren sjølv som må søkja om stipend.

Søknad kan sendast heile året. I februar kvart år har me fokus på ungdomsstipendet og då blir alle søknadane som er komme inn i løpet av året vurdert.

Det kan stillast krav om fullfinansiering av eit tiltak før midlar vert utdelt.

Mottakar må forplikta seg til

  • Å senda banken ein rapport/dokumentasjon om korleis stipendet er nytta seinast 1 år etter at stipendet er motteke.
  • Å profilera banken i samsvar med nærare avtale med banken. Søkjar kjem med framlegg til korleis banken kan profilerast av søkjar gjennom søknaden.

Storleik

Vert avgjort av styret saman med leiar i generalforsamlinga kvart år.

Korleis søkjer eg om stipend?

Du søkjer ved å sende oss ein mail: [email protected]