Gå til sideinnhold
Marte-hengekye

Bustadkreditt

Bustadkreditt, også kjent som fleksilån eller rammekreditt, gir deg friheita til å sjølv disponere lånet ditt.

Lav rente

Beste rente på lånet inntil 60 % av kjøpesummen.

Fast rådgjevar

Personleg rådgjevar som er tilgjengeleg for deg.

Bustad

Lån mot pant i alle typar bustad.

K2A8446--Kopi

Snakk med oss om bustadkreditt

Fordeler med bustadkreditt:

  • Du får låne inntil 60 % av verdien på bustaden din
  • Du kan bruke lånet til det du vil, utan å søke om nytt lån
  • Du fører over pengane du treng frå bustadkreditten via Nettbank eller MobilBank
  • Du betaler ingen ekstra omkostningar når du brukar av lånet
  • Du betaler berre rente for den delen du har brukt av lånet

Bustadlånkalkulator

kr
kr
kr
%
Månadleg:
Nominell rente:
%
Effektiv rente:
%
Totalpris over år:
kr

Skjul nedbetalingsplan

Hugs forsikring

Dersom du er så uheldig at huset ditt vert skada, dekker Frende kostnaden til reparasjon, eller kostnad til nytt hus ved totalskade. Hugs å forsikre bustad og innbo.

Spørsmål og svar om lån

Korleis setje opp eit budsjett

Det er alltid lurt å setje opp eit budsjett når du planlegg å ta opp eit lån. Her finner du ein budsjettmodell som me bruker. Du kan justera inntekt, sparing og andre faktorar, og sjå korleis det virkar inn på din økonomi.

Budsjettet er laga av SIFO (statens institutt for forbruksforskning).Link til SIFOs referansebudsjett

Kva ser banken etter når eg søkjer lån?
  • Eigenkapital
  • Betalingevne
  • Total gjeld(gjeldsgrad)
Kva er eigenkapital?

Eigenkapital er heilt enkelt penger du har. Det kan vera penger du har spart sjølv, arv/gåve, penger på BSU.

Kor mykje eigenkapital må eg ha?

Kravet om egenkapital er 15% av verdien/kjøpesummen av bustaden. I tillegg til dette kjem omkostningar til staten. Vanligvis er disse på 2,5% av kjøpesum. Unntak kan vera nye bustadar og burettslag. Sjekk prospekt for aktuell bolig.

Låneeksempel

Bustaden kostar 3 millioner
15% eigenkapital – 450 000 kroner

+ omkostningar (staten, tinglysning, etc.) ca 2,5% – 75 000 kr

Kan eg låna utan eigenkapital?

Ja, med då er du avhengig av at nokon kan stille kausjon for lånet ditt.

Kva er kausjon?

Kausjon er når ein annan person (ofte foreldre) gir banken ein garanti om at han/hun betalar lånet dersom låntakar ikkje klarar det sjølv.

For unge førstegongskjøparar er kausjon ofte ei god løysing som gir moglegheit til å kjøpe bustad sjølv utan nok eigenkapital. Den vanlegaste formen for kausjon er realkausjon. Dvs. at me då tar sikkerheit i kausjonisten sin bustad.

Når kan eg fjerna kausjonist?

Me kan fjerne kausjon når lånet er innanfor 85% av verdien på bustaden.

Kva er betalingsevne?

Betalingsevne seier noko om kor mye du kan låna sett ut ifrå

dine inntekter og kostnadar.

Di betjeningsevne baserar seg på eit budsjett som SIFO har utarbeida.

Du må i tillegg til andre kostnadar klara å betala renter og avdrag på lånet. Inntekta di må òg tåla ei renteauke på inntil 5%.
Eksempel på faktorar som påvirkar betalingsevnen din er antal personar i husholdninga, alder på born, om du har bil.

Eit anna uttrykk for betalingsevne er likviditetsgrad.

Kva er gjeldsgrad?

Gjeldsgrad sier noko om kor mykje lån du har i forhold til brutto inntekt. Bank har fleire retningslinjer me må følgje når me skal sjå på kor mykje ein kunde kan låna. Gjeldsgrad på maks 5 er eit eksempel på ein av desse retningslinjene. Det vil sei at summen av di totale gjeld ikkje kan vera meir enn 5 gonger brutto inntekt. Total gjeld består av all gjeld du har (studielån, billån, kredittkort o.l).

Bør eg ha fast eller flytande rente?

Det er ei individuell vurdering og ikkje eit svar som er likt for alle.

Ta kontakt med oss om dette.

Bør eg velge fast eller flytande rente?

Ved å velje fastrente bind du renta til avtalt sats over ein tidsperiode. Dette sikrar deg mot renteoppgang, men du får ikkje fordelen av at renta går ned ved rentenedgang. Den flytande renta følger marknadsrenta. Når fastrenta er låg vel mange å binde heile, eller delar av, lånet sitt. Fastrente gir deg forutsigbarheit over tid. Du kan binde renta i tre år.