Gå til sideinnhold

Høyrentefond

hoyrente_square

Høyrentefond er det fondet me tilbyr med lågast svingningar. Forventa avkastning er noko lågare enn for eit aksjefond og anbefalt tidshorisont er 1-2 år. I praksis låner eit høyrentefond ut penger til fleire ulike selskap til ei avtalt rente.

Verdipapirfondets målsetting er å gi andelseigarane best mulig avkastning på lang sikt for den risikoen fondet påtar seg.

Fondet investerer hovudsakeleg i rentebærende verdipapir utstedt av norske selskap, myndigheter og institusjonar (Høyrenteobligasjoner/High Yield). Verdipapira inkluderer i hovedsak foretaksobligasjoner, finansobligasjoner, ansvarlege lån
og obligasjonar med fortrinnsrett. Fondet investerer hovudsakeleg i verdipapir denominert i NOK.

K2A1444-2

Snakk med oss om Heimdal Høyrente


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.